Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ-zorg

Tijdens het intakegesprek wordt gekeken of u in aanmerking komt voor behandeling binnen de GBGGZ of de SGGZ (soms zal de huisarts dit al hebben vastgesteld). Beide soorten behandelingen worden aangeboden door Psychologenpraktijk De Fuentes. Komt u in aanmerking voor behandeling binnen de GBGGZ, dan wordt gekeken voor welk behandeltraject u in aanmerking komt:

  • Traject Kort: ongeveer 5 sessies, voor lichte problematiek.
  • Traject Middel: ongeveer 8 sessies, voor problematiek van matige ernst.
  • Traject Intensief: ongeveer 12 sessies, voor ernstige problematiek.
  • Traject Chronisch ongeveer 12 sessies, voor cliënten met chronische psychische klachten.

Belangrijke praktijkinfo

  • [ Checklist behandeling & betaling ]
  • [ Betalingsvoorwaarden ]

Beroepscode en klachten

Het wettelijk vereiste privacy- en klachtenreglement zoals vastgelegd in de beroepscode voor Psychotherapeuten is van kracht. Op aanvraag kunt u deze inzien.

Wat u tijdens de behandeling vertelt is strikt vertrouwelijk. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts of medisch specialist, die u naar de psychotherapeut verwezen heeft. Standaard wordt uw huisarts geïnformeerd nadat het behandelplan is vastgesteld en bij beëindiging van uw behandeling. Als u dat niet wenst dan dient u dit expliciet aan te geven. Voor elke andere berichtgeving of overleg met andere behandelaren wordt vooraf uw toestemming gevraagd.

Uw ziektekostenverzekering heeft administratieve gegevens nodig om uw ziektekosten te kunnen vergoeden. Deze gegevens worden vervat in de zgn. DBC-registratie (dit is een wettelijke verplichting). In de DBC-registratie wordt vermeld hoeveel contacten u hebt gehad en welke therapievorm is geboden. Op dit moment is men nog met de ziektekostenverzekeraar in gesprek over de privacygevoeligheid van deze informatie, o.a. de diagnose die ook in de DBC wordt vermeld.

Klachten

Laura DeFuentes Merillas streeft als vanzelfsprekend naar maatwerk en kwaliteit. Als u een klacht heeft over uw behandeling of de organisatie van de praktijk, schroom dan niet om dat te bespreken. De eerste stap is om samen in gesprek te gaan over uw klacht. Vaak speelt een misverstand of miscommunicatie een rol. Komt u er in een gesprek met haar niet uit, dan kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van de LVVP (www.lvvp.nl).

Dossier en persoonsgegevens

De behandelaar legt van iedere cliënt een dossier aan. Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in dit dossier. U hebt wettelijk recht op inzage in het dossier. Het verstrekken van informatie aan derden kan alleen met uw toestemming.

Praktijk De Fuentes werkt met elektronische dossiers via Prosoftware. De systeembeheerder zorgt voor de beveiliging van de gegevens. Secretariële ondersteuning vindt ook plaats, de secretaresse is gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste vijftien jaar te worden bewaard, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt.

Wet- en regelgeving

Psychologenpraktijk De Fuentes werkt volgens de wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP), de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VCGT).

Psychologenpraktijk De Fuentes, en dus Laura DeFuentes Merillas, is verplicht zich bij de uitoefening van haar beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor psychotherapeuten in de Beroepscode voor Psychotherapeuten (zie de informatie voor cliënten op www.lvvp.nl). Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht:

De kwaliteitswet beschrijft de plicht van de zorgverlener om verantwoorde zorg te leveren en garant te staan voor goede dienstverlening. Doeltreffendheid, doelmatigheid en cliëntgerichtheid van zorg zijn belangrijke doelen. Praktijk De Fuentes gebruikt, waar mogelijk, behandelwijzen die de wetenschappelijke toets kunnen weerstaan, zoals werkzame protocollen, standaarden, de GGZ-richtlijnen en best practice methodieken. De afspraken en het behandelplan worden neergelegd in een behandelovereenkomst.

De kwaliteit van zorg wordt bewaakt door bijscholing en intercollegiaal overleg. Hierbij gelden de richtlijnen zoals beschreven door de verschillende beroepsverenigingen als handleiding. Voor- en nametingen van het therapieverloop, intervisie en visitatie door een beroepsvereniging zijn kwaliteitsinstrumenten.

Laura De Fuentes Merillas neemt regelmatig deel aan intercollegiale toetsing in de vorm van intervisie en supervisie.

Links

Op onderstaande website kunt u meer lezen over een aantal onderwerpen die op de website van praktijk De Fuentes zijn besproken.

  • www.vgct.nl - over (cognitieve) gedragstherapie.
  • www.emdr.nl - over traumabehandeling en EMDR
  • www.lvvp.nl - over het beroep van psychotherapeut, over regels en wetten.
  • www.hulpgids.nl - over diverse wetten en regels, zoals de wet BIG, de kwaliteitswet en de WGBO.