Mevr. dr. L. (Laura) De Fuentes Merillas

Psycholoog, Cognitief gedragstherapeut VGCt, psychotherapeut

U kunt bij mij terecht voor kortdurende GBGGZ behandelingen (Generalistische Basis GGZ, voorheen 'eerstelijnszorg') vanaf 5 tot maximaal 12 sessies. Daarnaast bied ik ook langdurende SGGZ behandelingen (Gespecialiseerde GGZ, voorheen 'tweedelijnszorg'). Een behandeling is kortdurend indien mogelijk, en langdurig indien nodig, afhankelijk van de klachten en de hulpvraag.

Doelgroep

Volwassenen met diverse klachten waaronder somberheid, depressie, angst, paniek, bipolaire stoornissen, overspannenheid, burn-out, werkgerelateerde problematiek, agressie en woede, psychosomatische klachten, hypochondrie, assertiviteitsproblemen, negatief zelfbeeld, lage zelfwaardering, gedragsproblemen, posttraumatische stressstoornissen, verwerking van trauma, verlies, rouwverwerking, multiculturele en interculturalisatieproblemen, stagnatie in persoonlijke ontwikkeling, levensfaseproblemen, identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblemen.

Psychotherapie wordt in diverse talen aangeboden: Nederlands, Engels en Spaans.

Voor behandeling van verslavingsproblemen kunt u zich aanmelden bij Novadic-Kentron.

Contra-indicaties zijn: psychose, suïcidaliteit, ernstige autistoforme stoornissen, cliĆ«nten die niet op spreekuur kunnen komen op maandag of dinsdag en die 24 uur zorg nodig hebben. Heeft u buiten kantooruren hulp nodig, neemt u dan contact op met de dienstdoende huisarts. Zo nodig verwijst de arts u naar de crisisdienst van de GGZ, of de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Specialisaties

 • Individuele psychotherapie bij jongvolwassenen en volwassenen vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader.
 • Psychotherapeutisch breed opgeleid, vanuit diverse referentiekaders: Cognitieve gedragstherapie, Schema focused therapie, Client centered psychotherapie en systeemtherapie (het betrekken van partners, ouders of andere gezinsleden bij de behandeling indien wenselijk).
 • EMDR (traumabehandeling).
 • Psychodiagnostisch onderzoek, consultatie en indicatiestelling voor behandeling.

Werkwijze en visie

Psychotherapie is een samenwerking tussen cliënt en behandelaar. De cliënt is de deskundige omtrent de eigen belevingen en wensen. Als psychotherapeut heb ik ervaring met psychische processen en de behandeling van psychische klachten. Ik werk graag samen met de cliënt aan verbetering en herstel. Het psychotherapeutisch contact is vertrouwelijk en mag open en kwetsbaar zijn waarin zaken tot in de kern bespreekbaar zijn.

Gedurende de afgelopen twintig jaar heb ik mij gericht op wetenschappelijk bewezen en effectieve behandelmethoden die breed toepasbaar zijn voor de behandeling van verschillende psychische klachten: cognitieve gedragstherapie en de behandeling van trauma's (met name EMDR). Er zijn behandelingen waarbij de cliënt zelf een actieve rol heeft en waardoor u snel werkt aan uw herstel en aan een verbetering van de kwaliteit van uw leven.

Verwijzen voor behandeling: Het is belangrijk dat u uw huisarts eerst om een verwijsbrief vraagt, waarin staat dat u verwezen bent naar een psycholoog.

U kunt zich via deze website aanmelden. Ook kunt u mij bellen of mailen. Vervolgens zal ik binnen een week contact met u opnemen. Tijdens het eerste telefonisch contact maak ik een inschatting van uw klachten en beoordeel ik of u met uw hulpvraag op de juiste plek bent en of ik de juiste persoon ben om u op dit moment te helpen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan ik u vaak naar een andere collega doorverwijzen. Meestal volgt nog een intakegesprek. Globaal bestaat elke therapie uit drie fasen: intake en opstellen van behandelplan, therapiefase en afronding van de therapie.

Intake en opstellen behandelplan

Tijdens de intake (2 tot 3 gesprekken) worden uw klachten geïnventariseerd. Er wordt gekeken hoe u op diverse gebieden functioneert (werk, thuis, relaties) en er wordt informatie verzameld over uw achtergrond. Er wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie/therapeut en waaraan u wilt werken. De intakefase wordt afgerond met het bespreken van de diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. We stellen samen in uw behandelplan concrete en haalbare doelen in uw behandelplan. Dit is een wederzijdse afspraak over waar de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden. Elk individueel gesprek duurt 45 tot 60 minuten.

Invullen van vragenlijsten vormt een vast onderdeel van deze eerste intakefase en is van groot belang om een helder inzicht in uw situatie te krijgen. Bij voorkeur vult u deze lijsten in voorafgaand aan het eerste gesprek. Zodoende kan ik mij als behandelaar beter op het gesprek voorbereiden. Op grond van deze intakefase wordt door mij, in samenspraak met u, een behandelplan opgesteld. Dit is de leidraad voor de behandeling. Wanneer wij het eens zijn over het behandelplan wordt gestart met de behandeling. Er wordt na de intakefase en na het beëindigen van de behandeling gerapporteerd aan uw huisarts en/of verwijzer, tenzij u hier bezwaar tegen heeft.

Therapiefase

De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. De inhoud van de behandeling is afhankelijk van de klachten en de hulpvraag van de cliënt. De behandeling kan overwegend directief en klachtgericht zijn, of juist meer ontdekkend en gericht op het geven van inzicht. Er wordt gebruik gemaakt van behandelmethoden waarvan de werkzaamheid door middel van onderzoek is aangetoond. Afname van de klachten en waar nodig verandering van oude patronen is het doel. Tijdens uw behandeling zal regelmatig worden geëvalueerd. Verloopt de therapie nog voorspoedig? Hoever zijn we in het halen van uw behandeldoelen? Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) worden aangepast? In het begin is het contact vaak wekelijks. Later in de behandeling vinden de gesprekken minder frequent plaats, bijvoorbeeld één keer in de twee of drie weken.

Afronding van de therapie

De derde fase bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Het resultaat van behandeling verschilt ook van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na behandeling verdwenen zijn. In andere gevallen heeft men geleerd hoe met een klacht om te gaan teneinde er zo weinig mogelijk hinder van te hebben.

Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar bent u tevreden over en waarover niet? Zijn er nog zaken blijven liggen? Wat moet u doen als uw klachten in de toekomst terugkomen? Om de resultaten van de behandeling te meten zal ik u vragen tijdens en na de behandeling vragenlijsten in te vullen. Ik zal u ook vragen een vragenlijst in te vullen over uw tevredenheid ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde zorg. De resultaten van de vragenlijsten, uw behandelplan en andere mogelijke belangrijke behandelinformatie worden door u of door mij ingevuld op uw persoonlijke pagina van de website van de praktijk, zodat vertrouwelijkheid gewaarborgd is. Deze informatie wordt gebruikt tijdens de intake, behandeling en afronding van de behandeling om beter inzicht te krijgen in de effecten van de behandeling. Via de website van de praktijk krijgt u toegang tot deze gegevens op uw persoonlijke cliëntpagina.

Naast psychotherapie en consultatie, biedt mijn psychologische praktijk supervisie, leertherapie en onderwijs. Samen met u kijk ik welk aanbod aansluit op uw behoeften of vragen.

Werkervaring

 • Zelfstandig, vrijgevestigd psychotherapeut (vanuit diverse functies ruime ervaring opgedaan in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en in de wetenschap).
 • Gespecialiseerd in de ambulante behandeling van gevarieerde psychologische problemen. Cognitief gedragstherapeut en vrijgevestigd psychotherapeut i.o. bij Psychologenpraktijk Vught (2010-2014). Opleiding psychotherapeut (afgerond in 2014).
 • Psycholoog/cognitief gedragstherapeut bij Novadic-Kentron (2004-2010), zowel in de klinische als in de ambulante zorg, met een gevarieerde casuïstiek en cliënten met alcohol- en/of drugsmisbruik, pathologisch gokken, game- en internetverslaving en andere psychiatrische problematiek
 • Adviseur, senior wetenschappelijk onderzoeker en lid van verschillende wetenschappelijke commissies. Veelgevraagd editor voor diverse internationale, wetenschappelijke tijdschriften.
 • Auteur van artikelen en hoofdstukken, o.a. over de behandeling van alcohol-, nicotine-, heroïne-, cocaïne-, gok- en gedragsverslavingen, Contingency Management, CRA, enzovoort.
 • Gastdocent voor de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog, voor Training tot Gezondheidspsycholoog & voor Master In Addiction Medicine.
 • Trainer, supervisor en adviseur van Contingency Management interventies, Community Reinforcement Approach en Cognitieve gedragstherapie.
 • Studie psychologie (afgerond in 1997) en gepromoveerd (in 2004).

Kwalificaties en kwaliteitsgaranties

 • Psychotherapeut; BIG registratie: 59918585616. De wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is er om de kwaliteit van zorgverleners te waarborgen.
 • Geregistreerd Cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt.
 • Basis EMDR therapeut.
 • Regelmatig deelnemer aan en spreker op wetenschappelijke congressen en symposia.
 • Deelname aan intervisie en toetsing.
 • Lid van diverse beroepsverenigingen Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Vereniging EMDR Nederland (EMDR).
 • Doctor in de wetenschappen: Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geneeskunde, AMC/Amsterdam Institute for Addiction Research, titel proefschrift: "Are Scratchcards Addictive?"
 • Klachtenregeling via LVVP-klachtencommissie.
 • Deelname aan ROM/SBG/DIS en andere Landelijke Kwaliteitsmetingen zoals vereist door de zorgverzekeraars.
 • Supervisor voor de VGCt.
 • Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, nr 61423017.
 • Kwaliteitsstatuut: GGZ organisaties van patiĆ«nten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Laura De Fuentes Merillas heeft ook een kwaliteitsstatuut en wanneer u dit wilt inzien kunt u hierom verzoeken en wordt het naar u gemaild of kunt u het inzien op de praktijk.
 • Visitatietraject vanuit LVVP elke 5 jaar t.b.v. kwaliteitswaarborg

Beroepscode en klachten

Het wettelijk vereiste privacy- en klachtenreglement zoals vastgelegd in de beroepscode voor Psychotherapeuten is van kracht. Op aanvraag kunt u deze inzien.

Wat u tijdens de behandeling vertelt is strikt vertrouwelijk. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts of medisch specialist, die u naar de psychotherapeut verwezen heeft. Standaard wordt uw huisarts geïnformeerd nadat het behandelplan is vastgesteld en bij beëindiging van uw behandeling. Als u dat niet wenst dan dient u dit expliciet aan te geven. Voor elke andere berichtgeving of overleg met andere behandelaren wordt vooraf uw toestemming gevraagd.

Uw ziektekostenverzekering heeft administratieve gegevens nodig om uw ziektekosten te kunnen vergoeden. Deze gegevens worden vervat in de zgn. DBC-registratie (dit is een wettelijke verplichting). In de DBC-registratie wordt vermeld hoeveel contacten u hebt gehad en welke therapievorm is geboden. Op dit moment is men nog met de ziektekostenverzekeraar in gesprek over de privacygevoeligheid van deze informatie, o.a. de diagnose die ook in de DBC wordt vermeld.

Klachten

Laura DeFuentes Merillas streeft als vanzelfsprekend naar maatwerk en kwaliteit. Als u een klacht heeft over uw behandeling of de organisatie van de praktijk, schroom dan niet om dat te bespreken. De eerste stap is om samen in gesprek te gaan over uw klacht. Vaak speelt een misverstand of miscommunicatie een rol. Komt u er in een gesprek met haar niet uit, dan kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van de LVVP (www.lvvp.nl).

Dossier en persoonsgegevens

De behandelaar legt van iedere cliënt een dossier aan. Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in dit dossier. U hebt wettelijk recht op inzage in het dossier. Het verstrekken van informatie aan derden kan alleen met uw toestemming.

Praktijk De Fuentes werkt met elektronische dossiers via Prosoftware. De systeembeheerder zorgt voor de beveiliging van de gegevens. Secretariële ondersteuning vindt ook plaats, de secretaresse is gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste vijftien jaar te worden bewaard, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt.

Vergoeding van uw behandeling

Vergoeding via Zorgverzekeraar

Om aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar dient u te beschikken over een verwijsbrief van uw huisarts. Het is belangrijk dat uw huisarts op de verwijsbrief vermeldt of het om Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ-zorg gaat. Tevens wordt u verzocht om een identiteitsbewijs en een bewijs van uw ziektekostenverzekeraar mee te brengen voor de eerste afspraak.

Meer informatie over Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ vindt u hier.

Sinds 2018 heb ik contracten afgesloten met bijna alle grote zorgverzekeraars voor zowel Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ-zorg, met uitzondering van CZ / OHRA en DeltaLloyd Groep.

ZorgverzekeraarsBasis GGZ (BGGZ)Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)
VGZ / IZZ/ TriasJaJa
CZ / OHRA / DeltaLloyd*JaJa
Menzis groepJaJa
Multizorg VRZJaJa
DSWJaJa
De FrieslandJaJa

*Met CZ/OHRA/ DeltaLloyd Groep is geen contract afgesloten. Cliënten worden geadviseerd elders behandeling te zoeken. Er bestaat wel de mogelijkheid om op basis van een restitutiepolis een behandeling aan te bieden. Voorwaarden hiervoor kunt u het beste navragen bij uw verzekeraar.

Verder informatie over zorgkantoren en websites zorgverzekeraars:

Multizorg
De onderneming Multizorg doet de zorginkoop voor aangesloten zorgverzekeraars. De volgende (groepen van) zorgverzekeringen participeren in deze combinatie:
 • ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.
 • ENO Zorgverzekeraar N.V. Deventer
 • Salland Verzekeringen (UZOVI-code 7032)
 • HollandZorg (UZOVI-code 7032)
 • Energiek (UZOVI-code 7032)
 • ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende ziektekostenverzekeringen N.V.
 • O.W.M.Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. Leiden
 • IAK verzekeringen B.V. Eindhoven
 • Aevitea B.V. Heerlen
 • Caresco Assuradeuren B.V. Amersfoort
 • DSW
 • O.W.M. DSW Ziektekostenverzekeraar U.A./ N.V.
 • Bij uw aanmelding wordt gecheckt of er sprake is van een contact met uw verzekeraar en wordt u voorgelicht over de financiële consequenties. Neemt u bij twijfel over de vergoeding contact op met uw zorgverzekeraar. Meer informatie kunt u ook vinden op: www.kiesbeter.nl, www.platformggz.nl, www.zorgverzekeraars.nl

  Eigen bijdrage

  Er is een wettelijke eigen bijdrage per jaar, de hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

  Zelfbetalers

  Zelfbetalers zijn ook welkom. Als u therapie wenst te krijgen maar niet in aanmerking komt voor vergoeding, kan ik een rekening voor u opmaken voor de geleverde diensten. Praktijk DeFuentes hanteert dan het tarief wat door de NZA is vastgesteld. Een consult van een uur bestaat uit circa 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.

  Afspraken annuleren

  Wachttijden in de zorg zijn een groot probleem. Het is dus belangrijk dat de tijd zo efficiënt mogelijk wordt benut. Het veelvuldig afzeggen van afspraken is niet alleen nadelig voor uw behandeling, maar heeft ook negatieve gevolgen voor andere cliënten die daardoor langer moeten wachten. Bij verhindering of wijziging van de afspraak wordt u verzocht dit z.s.m., maar minimaal 24 uur van tevoren aan de praktijk door te geven, per telefoon of via e-mail. Annulering van een afspraak die op maandag is gepland dient uiterlijk de vrijdag ervoor om 16.00 uur te zijn doorgegeven.

  Indien u een afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of wijzigt, of indien u verzuimt een afspraak na te komen, dan worden de kosten van deze afspraak bij u in rekening gebracht.

  Als u te laat verschijnt op een zitting, dan duurt de zitting korter. Het tarief en de duur van een zitting liggen vast.

  Informatie voor verwijzers

  Overleg

  U kunt Psychologenpraktijk De Fuentes zelf benaderen voor uw vragen of de aanmelding van een cliënt voor zowel GBGGZ als SGGZ behandelingen. U kunt bellen (06-33617174) of u kunt mailen (l.defuentes@willemshuys.nl). Als u niet persoonlijk te woord gestaan kunt worden, dan kunt u uw naam en telefoonnummer op de voice-mail achterlaten. U wordt bij voorkeur dezelfde dag teruggebeld voor overleg.

  Verwijzen

  De cliënt die u wilt verwijzen kan zelf informatie vinden op de website en zichzelf aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website. Natuurlijk kan de cliënt ook bellen of mailen. Er vindt dan eerst een telefonische intake plaats.

  U ontvangt van de intake en bij ontslag een beknopte rapportage.

  Direct aanmelden

  U kunt direct uw patiënt aanmelden door een mail te sturen naar psydefuentes@gmail.com met naam en telefoonnummer van uw patiënt. Uw patiënt wordt dan z.s.m. gebeld om een intakegesprek in te plannen.

  Contact / Vragen

  Indien u vragen heeft neem dan contact op met Psychologenpraktijk De Fuentes.

  Spreekuur op maandag en dinsdag