Mevr. drs. H.P.J. van Eindhoven

psychiater

Doelgroep

volwassenen in de leeftijdsgroep 18-65 jaar

Specialisaties

 • Psychiatrische diagnostiek, indicatiestelling en behandeling; o.a. depressie, manisch depressiviteit, dwang-, angst- en paniekstoornis, AD(H)D, psychose, eetproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, autismespectrumstoornis.
 • Psychiatrische behandelvormen: farmacotherapie (het voorschrijven van medicatie), inzichtgevende, steunend, structurerende psychotherapie, coaching.
 • Individuele behandeling, relatiegesprekken, systeemtherapie.
 • Psychotherapeutische stromingen; psychodynamische psychotherapie, transactionele therapie, interpersoonlijke therapie, oplossingsgerichte therapie, cognitieve therapie, mentalisation based therapie.
 • Consultatie en advies voor de eerste lijn: huisarts, eerste-lijnspsycholoog, algemeen maatschappelijk werk.
 • Consultatie, advies en zo nodig medebehandeling voor de psychotherapeuten van Willemshuys.

Werkwijze en visie

Een gedegen intake is een belangrijk begin van de behandeling; het is van belang voor de diagnostiek, de eerste kennismaking en het leggen van de basis van een goed contact. Meestal zullen dit twee diagnostiekgesprekken zijn, waarin niet alleen de klachten, maar ook de achtergrond daarvan aan de orde komen.

Bij de intake wordt gestreefd naar het verkrijgen van een integraal beeld van de klachten, afgezet tegen de historie en ervaringen die iemand heeft, in samenhang met de huidige omstandigheden, relaties, dagbesteding en recente gebeurtenissen. Er zal oog zijn voor het lichamelijke aspect, wat soms een oorzakelijke of onderhoudende rol kan spelen, eventueel in overleg met de huisarts.

Indien de diagnostiek is afgerond, volgt een adviesgesprek, waarin uitleg van de problematiek gegeven wordt en gekeken wordt welke behandeling het beste aansluit. Vanaf het begin tot het einde van een behandeling zijn veiligheid en samenwerking van cruciaal belang voor het bereiken van een goed behandelresultaat.

Het is mogelijk is om een videoconsult af te spreken als daar behoefte aan is.

Werkervaring

 • Vanaf 1-4-2009 praktijkvoering in het Willemshuys, in combinatie met diagnostiek en advisering in de forensische psychiatrie.
 • Acute psychiatrie, sociale psychiatrie en crisisdienst, kortdurende klinische psychotherapie bij psychotherapeutisch centrum 'de Viersprong' te Halsteren.
 • Ouderenpsychiatrie ervaring en een jaar PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) met consultatieve functie.
 • Gedurende 1,5 jaar psychiatrische diagnostiek (intaketeam van GGZ) en deeltijd psychotherapeutische behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Geparticipeerd in een specialistisch team voor autismespectrumstoornissen.
 • Ambulante, deeltijd en klinische behandeling van stemmingsstoornissen gedurende 3 jaar.
 • Studie geneeskunde (afgerond in 1997) en specialisatie tot psychiater (in 2004).

Kwaliteitsgaranties

 • Regelmatig bezoeker van wetenschappelijke congressen en symposia.
 • Deelname aan intervisie en toetsing, voldoet aan herregistratie-eisen van de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie.
 • BIG-registratie (BIG nr. 19047944101)
 • Lid van beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Het GGZ kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Procedure

Na aanmelding ontvangt u een afspraak voor intakegesprek. In het intakegesprek wordt geïnventariseerd welke klachten er zijn, wat erop van invloed is, wat de oorzaken kunnen zijn etc. Er wordt een levensverhaal doorgenomen om een totaalbeeld te krijgen van u als persoon tegen de achtergrond van uw klachten. Alle gegevens worden verzameld en gebundeld, wat leidt tot een diagnostische conclusie en een advies, wat met u zal worden besproken. Er wordt gekeken naar de meest passende behandeling, in welke vorm, waar en wie deze zal gaan uitvoeren en wat de alternatieven zijn. Uiteindelijk worden deze gegevens verwerkt in een behandelplan en vindt met uw toestemming terugkoppeling plaats aan de verwijzer. Wilt u dit liever niet, geef dit dan tijdig aan! De intake zal ongeveer 3 gesprekken in beslag nemen.

Bereikbaarheid

Omdat er geen secretariaat is, geniet het de voorkeur om per mail te communiceren. U kunt dit richten aan h.van.eindhoven@willemshuys.nl. Ook als u terug gebeld wilt worden, kunt u het beste mailen, vermeldt u daarbij dan uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Wilt u liever bellen, richt u zich dan tot nummer 06-44506235. In de vakantieperiode of bij ziekte is er een waarnemer voor de praktijk. U ontvangt informatie hierover via een mailbericht, waarin de naam en het telefoonnummer van de waarnemer vermeld staat met de desbetreffende tijdsperiode. Indien u per acuut hulp nodig heeft en behandelaar op dat moment niet kunt bereiken, richt u zich dan tot de huisarts.

Kwaliteitsbewaking

Uw behandelaar is lid van de beroepsvereniging voor psychiaters in Nederland (NVvP) en participeert in de landelijk uitgevoerde visitaties van deze vereniging. In deze visitaties, die 1x per 5 jaar worden uitgevoerd, is er aandacht voor de werkwijze van de psychiater, beroepsmatige ontwikkeling en nascholing. Uw behandelaar participeert in intervisies met andere collega’s, waarbij reflectie op behandelwijzen en persoonlijk functioneren onderwerp van gesprek is. Om te evalueren of behandeling daadwerkelijk effect heeft, wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten. Uw klachten worden geïnventariseerd en gemeten, in een latere fase en bij beëindiging van de behandeling kan dit opnieuw worden ingezet. Bij het afsluiten van de behandeling, wordt u gevraagd om uw mening omtrent de behandeling (tevredenheidsonderzoek). Dit dient als feedback en op deze manier hopen wij als Willemshuys ruimte te creëren voor verbetering.

Vergoeding

Indien er een verwijsbrief is van een medisch specialist of de huisarts, wordt de behandeling vergoed. Vanuit de zorgverzekeraar is een eigen risico ingesteld voor behandeling in de tweede lijn, wat betekent dat er behandeling plaatsvindt na doorverwijzing naar een ziekenhuis of een medisch specialist. Dit bedrag wordt ingehouden door de zorgverzekeraar. De rekening van de behandeling in deze praktijk wordt door uw behandelaar ingediend bij de zorgverzekeraar, de tarieven zijn landelijk vastgesteld door de NZA (Nederlandse zorg autoriteit). Uw behandelaar heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat er rechtstreeks bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. U ontvangt dus geen rekening over de behandeling. Het verzuimen van een afspraak echter, indien deze niet 48 uur tevoren is afgezegd, wordt wel in rekening gebracht bij u persoonlijk. Let dus op, indien u verhinderd bent, dit tijdig af te melden. Heeft u een afspraak niet 48 uur vooraf afgemeld, dan wordt een consult in rekening gebracht a €45,-.

Klacht

Uw behandelaar is aangesloten bij een regionale klachtencommissie. Heeft U een klacht, vraag uw behandelaar om verdere informatie.

Vragen

Heeft u vragen, stel deze gerust, bij voorkeur via de mail, ook als u bijvoorbeeld terug gebeld wilt worden (vergeet dan uiteraard niet uw telefoonnummer te vermelden). U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.