Rechten

Iedere collega in het Willemshuys is gebonden aan de wet-en regelgeving zoals die beschreven wordt door de beroepsverenigingen, de NVVP, LVVP en de V&Vn.

Deze wet-en regelgeving houdt het volgende in:

Privacy

Uw behandelaar is ingeschreven in het BIG-register en is als zodanig gehouden aan het (medisch) beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met hem of haar bespreekt strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts of medisch specialist, die u naar de psychiater, psycholoog of psychotherapeut verwezen heeft. Als u dat niet wenst dan dient u dit expliciet aan te geven waarna dat niet zal gebeuren.

Uw ziektekostenverzekering krijgt administratieve gegevens en soms een diagnose, de zogenaamde DBC-registratie (dit is een wettelijke verplichting), nooit behandelgegevens. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken. Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met andere behandelaren dan uw verwijzer, wordt vooraf uw toestemming gevraagd.

Uw huisarts en uw verwijzer worden door ons geïnformeerd aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling. Als u niet wilt dat deze voor de gezondheidszorg noodzakelijke informatie wordt verstrekt dan moet u dit uitdrukkelijk bij uw behandelaar kenbaar maken.

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is.

Alleen rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens, allen hebben een geheimhoudingsplicht.

U hebt recht op inzage in en kopieën van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste 15 jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt.

Klachten

Leden van het Willemshuys zijn allen aangesloten bij hun beroepsvereniging. Alle leden van de LVVP (psychologen en psychotherapeuten) en leden van de NVvP (psychiaters)zijn aangesloten bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Indien u een klacht heeft adviseren we dit in eerste instantie altijd met uw behandelaar te bespreken. Soms is dit lastig of vindt u onvoldoende gehoor. In dat geval kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling.

Het klachtenreglement van de NVvP vind u hier.
De cliënten van de psychiaters kunnen via de mail contact opnemen: klachtenfunctionaris@nvvp.net.
De cliënten van de psychotherapeuten kunnen het klachtenreglement inzien of contact zoeken via deze link.

Geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken

De cliënt kan zijn klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. LVVP-leden en NVvP-leden zijn collectief aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is vanaf 1-1-2017 schriftelijk of digitaal te benaderen, via respectievelijk Postbus 90600, 2509 LP Den Haag en via de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken.

Algemene informatie van de LVVP over verschillende onderwerpen vind u op onderstaande links: