Werkwijze bij therapie en onderzoek

Uw behandeling bij Willemshuys bestaat uit drie fases: intake, therapie en afronding.

 1. Intake
 2. Tijdens de intake (een tot vijf gesprekken) inventariseert de behandelaar uw klachten. Elk intakegesprek duurt 45 à 60 minuten.

  De hulpverlener bekijkt hoe u op diverse gebieden functioneert: werk, school, thuis, relaties, gezin, enzovoorts. Verder vraagt de behandelaar naar uw achtergrond en levensgeschiedenis.

  U bespreekt samen uw verwachtingen van de therapie en de therapeut. Ook vertelt u welke problemen u wilt aanpakken.

  Indien daar aanleiding voor is, heeft in deze fase ook een psychologisch onderzoek plaats.

  Na de inventarisatie stelt de psychiater of psychotherapeut een behandelplan op. Dit is een wederzijdse afspraak. Hierin staat waar de therapie zich op richt, en hoe de werkwijze is. Tenslotte kan de behandelaar een verslag van de intake versturen naar uw verwijzer.

 3. Therapie
 4. De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. De lengte van de therapie is afhankelijk van:

  • de aard van uw klachten,
  • wat is afgesproken in het behandelplan.

  Tijdens de behandeling vindt regelmatig een evaluatie plaats. Om het resultaat van de behandeling te volgen, kan uw behandelaar een regelmatig terugkerende vragenlijst gebruiken.

 5. Afronding van de therapie
 6. Hoe lang de afronding van een behandeling duurt, verschilt sterk per persoon. Afsluitend stuurt de behandelaar, met uw toestemming, een verslag naar uw verwijzer.

Waarneming bij afwezigheid behandelaar

Bij afwezigheid van uw therapeut of psychiater neemt een collega zijn of haar diensten waar. Wie dat is en welke periode dit betreft hoort u op de voicemail, of u ontvangt een e-mail bericht daarover van uw behandelaar.

Privacy statement

De zorgverleners van het samenwerkingsverband ‘Willemshuys’, hier na te noemen ‘Willemshuys’, hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe ‘Willemshuys’ met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op de (potentiële) patiënten van wie ‘Willemshuys’ persoonsgegevens verwerkt en bezoekers aan de praktijk. Er worden geen registraties gemaakt van website bezoekers zijnde geen aangemelde of in behandeling zijnde patiënten, er worden geen opnames video of foto’s gemaakt bij bezoek aan de praktijk van de zorgverleners van het Willemshuys.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Willemshuys verwerkt persoonsgegevens die:
  • de betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) aan Willemshuys heeft verstrekt, zoals contactgegevens, persoonsgegevens of gegevens omtrent de klacht;
  • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. Doeleinden verwerking
  Willemshuys verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  • het onderhouden van contact, en het terugkoppelen van informatie naar de betrokkene;
 4. Rechtsgrond
  Willemshuys verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond: uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d., en het eventueel leveren van Routine Outcome Monitor (ROM) gegevens voor benchmark doeleinden, een wettelijke verplichtingen om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren.
 5. Verwerkers
  Willemshuys heeft voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld die uitsluitend volgens instructies van Willemshuys persoonsgegevens verwerken. Willemshuys sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 6. Persoonsgegevens delen met derden
  Willemshuys deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Willemshuys deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 7. Doorgifte buiten de EER
  Willemshuys geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Willemshuys ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 8. Bewaren van gegevens
  Willemshuys bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Willemshuys hanteert een bewaartermijnen voor medische gegevens van ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 9. Wijzigingen privacystatement
  Willemshuys kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Willemshuys gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 10. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht uw zorgverlener binnen Willemshuys te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverlener binnen Willemshuys.

Bij vragen of klachten over de wijze waarop Willemshuys persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw zorgverlener binnen Willemshuys. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Klachtenprocedure

Het is belangrijk dat u klachten of onvrede over de behandeling eerst bespreekt met uw behandelaar. Mogelijk leidt dit niet tot de gewenste oplossing. Of u wilt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie. Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

 • Met een klacht over een psychiater wendt u zich tot de klachtencommissie. Bij uw behandelaar kunt u navragen met wie u contact kunt opnemen. Meer informatie vindt u op de pagina rechten op deze website of op de website www.hulpgids.nl
 • Het NVvP-reglement voor de behandeling van klachten van patiënten van zelfstandig gevestigde psychiaters vind u hier. Verdere informatie kunt u vinden op de website www.nvvp.nl (bij 'Info cliënten', onder de knop 'Klachten').
 • Hebt u een klacht over een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV), dan kunt u terecht bij de klachten en geschillencommissie van De Zorgprofessional; voor informatie hierover zie www.dezorgprofessional.nl.