Transitie jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet ingegaan. Dit houdt in dat de zorg die uw kind tot 18 jaar krijgt niet meer onder de zorgverzekeringswet valt, maar dat de gemeente waar u woont verantwoordelijk is voor onder meer de geestelijke gezondheidszorg jeugd. Meer informatie over jeugd en gezin vind u op de website van Koo, het informatie- en adviespunt van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Indicatie/verwijzing:

Als uw kind nog niet in behandeling is dient vanaf 1 januari 2015 een verwijzing door de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of via een deskundige van de gemeente in een CJG (Centrum Jeugd en Gezin) of wijkteam plaats te vinden.

Wie heeft er een contract met welke gemeenten:

Mevr. M. Engberink, kinder- & jeugdpsychiater heeft een contract gesloten met de achttien gemeenten in de regio Noord Oost Brabant (Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught).

Informatieverstrekking:

Wanneer een huisarts, medisch specialist of jeugdarts verwijst geldt dat alleen de NAW gegevens (Naam Adres Woonplaats) van de jeugdige en de adresgegevens van de gezagdragende ouder(s) vermeld dienen te worden, aangezien het woonplaatsbeginsel geldt voor de betaling van de geleverde jeugdhulp. Daarnaast de gewenste jeugdhulp en het type behandeling (ambulant of residentieel). Verwijzing naar de jeugd-ggz kan via een deskundige van de gemeente in een CJG (Centrum Jeugd en Gezin) of wijkteam, dit betekent dat deze deskundigen dienen te beschikken over de basisgegevens van de jeugdhulp, waaronder hulpvraag, en indien aanwezig hulpverleningsplan, afsluiting van eerder verleende jeugdhulp, dan wel informatie over gezondheid(jeugd-ggz of een verstandelijke beperking).

Verhuizen:

Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg is het belangrijk dat ik over de juiste adresgegevens beschik. Wanneer u en/of uw partner en uw kind verhuizen, wilt u dat dan zo snel mogelijk aan mij doorgeven?

Gegevensoverdracht:

Er zijn regels gepubliceerd over het overdragen van gegevens betreffende jeugdigen, die nu reeds in onderzoek en behandeling zijn in de jeugd-ggz, dan wel van jongeren, die op een wachtlijst staan voor behandeling. Bij de overdracht van gegevens worden privacy gevoelige gegevens versleuteld. Er mogen geen complete dossiers of medisch-diagnostische gegevens worden verstrekt. De gemeenten ontvangen alleen: BSN; postcode gezagdragende ouder(s); soort jeugdhulp; gegevensbron(jeugdhulpaanbieder, zorgkantoor, Bureau jeugdzorg); leveringsvorm jeugdhulp(PGB of in natura); leveringsstatus(in behandeling of wachtend); begin datum indicatie/hulptraject; (verwachte) einddatum indicatie/hulptraject en een eventueel toegekend PGB. Nadere bepalingen zijn vastgelegd in een ministeriële regeling. De gemeenten Noord Oost Brabant willen 1 keer per maand gegevens ontvangen.

Bij verwerking van deze persoonsgegevens, dient de gemeente zich te houden aan alle privacy wetgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de geheimhoudingsplicht uit de Algemene Wet bestuursrecht.

Onderdeel van de Jeugdwet is een regeling voor beleidsinformatie. Deze regeling bepaalt welke gegevens worden verwerkt, door wie, met welk doel, op welke wijze ze worden verstrekt en aan wie. De jeugdwet bepaalt dat deze gegevens aangeleverd dienen te worden bij het CBS (Centraal Bureau Statistiek).

Twee keer per jaar moeten jeugdhulpaanbieders hun beleidsgegevens aanleveren bij het CBS. Het aanleveren van de gegevens is verplicht (artikel 7.4.3). Deze persoonsgebonden informatie wordt versleuteld en door het CBS tot een gegevensbestand verwerkt, waar de rijksoverheid en de gemeenten uit kunnen putten om hun beleid op af te stemmen.

Verdere informatie kunt u terugvinden op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Er zijn ook verenigingen van ouders die goede informatie geven over de veranderingen, bijvoorbeeld de website www.balansdigitaal.nl

De tekst op de website zal regelmatig aangevuld worden als er meer zaken duidelijk worden.